Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Prowadzenie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży  jest zadaniem własnym powiatu (art. 19 ust.11 ustawy o pomocy społecznej).

O pobyt w domu samotnej matki  i kobiet w ciąży mogą ubiegać matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej w ramach interwencji kryzysowej. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi  (art. 47 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej ).

Realizacja powyższego zadania na terenie powiatu Tarnogórskiego została zlecona w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w latach 2021 – 2023  z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Caritas Diecezji Sosnowieckiej – pobyt w Diecezjalnym Domu Matki i Dziecka przy ul. Gabrieli Zapolskiej 2 w Sosnowcu, na lata 2024 – 2026.

 

Tryb kierowania i przyjmowania do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, standard podstawowych usług świadczonych przez domy reguluje Rozporządzenie z dnia 8 marca 2005r.  w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

 

Odpłatność

Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną uwzględniając przyznany zakres usług.

Rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

W Powiacie Tarnogórskim zasady odpłatności określa UCHWAŁA NR XXVIII/254/2021 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz UCHWAŁA NR XXX/276/2021 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

 

Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

 

Opłatę za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala podmiot prowadzący, a w przypadku domów prowadzonych przez podmioty uprawnione - podmiot zlecający zadanie, uwzględniając warunki pobytu, w szczególności zakres przyznanych usług oraz obowiązki osoby przebywającej w domu (art. 97 ust. 2 ustawy).

 

Zgodnie z art. 97 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, różnicę między ustaloną opłatą, ponoszoną przez osobę za pobyt w domu, a średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ponosi gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej w domu.

 

Osoba ubiegająca się o skierowanie do domu samotnej matki  składa wniosek w MOPS/OPS właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania.

MOPS/OPS kompletuje dokumenty  niezbędne do skierowania do domu i w terminie 14 dni przekazuje do starosty najbliższego powiatu  prowadzącego dom, który wydaje decyzje o skierowaniu.

 

Ośrodek kompletuje dokumenty:

  • wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie,
  • wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego MOPS/OPS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzającego brak przeciwwskazań do umieszczenia w Domu,
  • skrócony odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka,
  • orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeżeli takie jest wydane.
  • opinię MOPS/OPS zawierającą uzasadnienie pobytu w domu.

W terminie 14 dni kompletuje ww. dokumentację i przekazuje je do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach -  Starosty Powiatu Tarnogórskiego prowadzącego dom, który wydaje decyzję o skierowaniu do domu.

W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu lub jej dziecka przyjmuje się tę osobę bez skierowania, na wniosek tej osoby lub ośrodka, i niezwłocznie powiadamia o tym starostę powiatu prowadzącego dom.

Ośrodek, w terminie 14 dni od dnia umieszczenia osoby bez skierowania, przesyła staroście dokumenty, o których mowa w ust. 3, a starosta niezwłocznie wydaje decyzję o skierowaniu do domu.

 

Pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży jest czasowy.