Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - Teraz MY 2018-2020 (Projekt zakończony)

Teraz MY 2018-2020 (Projekt zakończony)

Menu dla: Teraz MY 2018-2020 (Projekt zakończony)

Zestawienie symboli Funduszy Europejskich, Barw Rzeczypospolitej Polskiej, Województwa Śląskiego, Unii Europejskiej

Projekt Teraz MY realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekty OPS i PCPR

Projekt realizowany będzie w latach 2018 – 2020.

Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społeczno - zawodowego osób i rodzin doświadczających wykluczenia społecznego zamieszkujących Powiat Tarnogórski.

Projekt „Teraz My” skierowany jest do następujących grup odbiorców:

  • 15 usamodzielniających się wychowanków/ek opuszczających pieczę zastępczą, przebywający w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dla tej grupy uczestników planuje się przeprowadzić następujące warsztaty i działania aktywizujące społecznie, edukacyjnie i zawodowo:
   • praca indywidualna z coachem,
   • warsztaty z rozwoju osobistego, zarządzania energią własną i kształtowania postaw prozdrowotnych,
   • warsztaty z zakresu przystosowania do życia w rodzinie,
   • trening samodzielności (prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego, zarządzanie budżetem, itd.),
   • warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy i radzenia sobie z emocjami dla mężczyzn,
   • trening asertywności i radzenia sobie z przemocą WenDo,
   • certyfikowane szkolenia i kursy zawodowe,
   • zajęcia i warsztaty z doradcą zawodowym,
   • staże zawodowe.

   Każdy z uczestników/czek projektu objęty będzie wsparciem koordynatora usamodzielnienia.

 

  • 45 dzieci umieszczonych w rożnych formach opieki zastępczej na terenie Powiatu Tarnogórskiego. Dla tej grupy uczestników planuje się przeprowadzić warsztaty i działania aktywizujące, które będą miały charakter społeczny, edukacyjny i zdrowotny, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, poprawa stanu zdrowia oraz niwelowanie zaniedbań w zakresie edukacji, tj.:
    • warsztaty TZA-ART - trening zastępowania agresji,
    • terapia Integracji Sensorycznej (SI) – wzmocnienie rozwoju wielopłaszczyznowego,
    • zajęcia z zakresu socjoterapii, psychoterapii, terapii rodzinnej – mające na celu wzmocnienie umiejętności i rozwoju społecznego dzieci oraz poprawę komunikacji w rodzinie,
    • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, zgodne z potrzebami zajęcia z surdopedagogiem, oligofrenopedagogiem, logopedą, rehabilitantem, psychologiem – w celu skompensowania opóźnień rozwojowych,
    • warsztaty WenDo – wzmocnienie asertywności i samoobrony dla dziewcząt w celu zniwelowania skutków przemocy i ochrony przed przemocą,
    • terapia Biofeedback- mająca na celu nabycie umiejętności świadomego kontrolowania wszelkiego rodzaju napięć,
    • letnie warsztaty terapeutyczne dla dzieci z FAS i narażonych na ekspozycję alkoholową w życiu prenatalnym,
    • warsztaty wyjazdowe rodzinne z zakresu wspierania podstawowych funkcji rodziny,
    • zajęcia aktywizacji społecznej i zdrowotnej w formie półkolonii letnich bądź zimowych.

   Dzieci uczestniczące w projekcie objęte będą wsparciem koordynatora pieczy zastępczej.

 

 • 85 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; bądź z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, w tym 40 uczestników i uczestniczek Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tarnowskich Górach. Dla tej grupy uczestników planuje się przeprowadzić następujące warsztaty i działania aktywizujące społecznie, zdrowotnie, edukacyjnie i zawodowo: 
  • pracę indywidualną z coachem - life coaching,
  • warsztaty z rozwoju osobistego,
  • warsztaty zarządzania energia własną i kształtowania postaw prozdrowotnych,
  • trening samodzielności (prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego, zarządzanie budżetem, itd),
  • warsztaty z zakresu nabywania kompetencji społecznych w zakresie komunikacji społecznej, asertywności, przełamywania barier w kontaktach interpersonalnych,
  • wyjazdowe pobyty aktywizacji społecznej i zdrowotnej z nauką niezależnego funkcjonowania dla osób z dysfunkcja narządu ruchu, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi,
  • wsparcie w ramach grupy wsparcia,
  • indywidualne wsparcie psychologiczne,
  • objęcie wsparciem asystenta osoby niepełnosprawnej,
  • szkolenia z zakresu "e-administracja",
  • certyfikowane szkolenia i kursy zawodowe, 
  • zajęcia i warsztaty z doradcą zawodowym,
  • staże zawodowe,
  • szkolenia dedykowane - z zakresu samodzielności odpowiadające indywidualnym potrzebom uczestników projektu, np. osobom niewidomym.


Za wsparcie uczestników z niepełnosprawnościami odpowiedzialny jest doradca ds. osób niepełnosprawnych. 


Środki przeznaczone na realizację projektu na lata 2018 – 2020 wynoszą 1 873 590,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi 1 592 551,50 zł

Planowane efekty: 

W ramach projektu zapewnia się spełnienie minimalnego poziomu efektywności społecznej i zatrudnieniowej w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na poziomie 34%, osiągnięcie minimalnego poziomu efektywności zatrudnieniowej na poziomie 22% oraz w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną raz oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi na minimalnym poziomie efektywności społecznej 34% i na minimalnym poziomie efektywności zatrudnieniowej 12%. 

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 35 osób. 
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 23 osób. 
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu – 13 osób. 

Autor: Magdalena Ceglarek