Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - Powiatowe Centrum Usług Społecznych 2018-2020 (Projekt zakończony)

Powiatowe Centrum Usług Społecznych 2018-2020 (Projekt zakończony)

Menu dla: Powiatowe Centrum Usług Społecznych 2018-2020 (Projekt zakończony)

Zestawienie symboli Funduszy Europejskich, Barw Rzeczypospolitej Polskiej, Województwa Śląskiego, Unii Europejskiej

Projekt POWIATOWE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH 
realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT 
Projekt realizowany będzie w latach 2018 – 2020.

Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach. 
Celem projektu jest rozwój i podniesienie jakości świadczonych usług społecznych w zakresie pieczy zastępczej oraz wsparcie i rozwój form pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.


W ramach projektu przewiduje się realizację działań profilaktycznych niwelujących trudności w pełnieniu funkcji rodzicielskich dla 30 osób, doskonalenie kompetencji osób sprawujących lub chcących sprawować pieczę zastępczą, dla 120 osób - łącznie dla 150 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym oraz działania podnoszące standard świadczonych usług przez 3 podmioty (osoby) oraz wsparcie 96 miejsc świadczenia usług społecznych. 

W ramach projektu przewiduje się objęcie wsparciem następujące grupy odbiorców:

1. Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych - 30 osób, są to rodziny posiadające trudności w prowadzeniu gosp. domowego, gospodarowania budżetem, z niewydolnością wychowawczą, które są objęte pomocą społeczną z uwagi na zagrożenie wykluczeniem społeczny z uwagi na ubóstwo, uzależnienie, przemoc, bezrobocie, są również zagrożone również odseparowaniem dzieci lub tez dzieci zostały odseparowane. W realizację zadań na rzecz wsparcia i rozwoju form pracy z rodziną zaangażowanych będzie 2 specjalistów pracy z rodziną.

Ad. 1. Zaplanowane działania wsparcia i rozwoju form pracy z rodziną:

 • poradnictwo specjalistyczne: prawnik, psycholog, lekarz seksuolog, lekarz rehabilitant, lekarz psychiatra,
 • terapia: indywidualna, systemowa, pedagogiczna z diagnozą problemów szkolnych, mediacje, biofeedback,
 • szkolenia: "Szkoła dla rodziców cz.1, cz.2, cz.3",
 • pakiet 5 szkoleń tematycznych dotyczących umiejętności opiekuńczych i wychowawczych wobec dziecka do lat 7,
 • warsztat wyjazdowy podnoszący umiejętności spędzania czasu wolnego i zabawy z dziećmi z wykorzystaniem pedagogiki zabawy - Klanza: wyjazdowy charakter warsztatów to możliwość obserwacji w jaki sposób poszerzona wiedza i umiejętności przekładają się na codzienne czynności. W ramach wyjazdu planowany jest czas na spędzenie czasu rodzin z dziećmi i w warunkach pseudosuperwizyjnych, przetrenowanie nowych treści, co nie było by możliwe w warunkach stacjonarnych. W przypadku rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, nabyte umiejętności poprawią jakość sprawowanej opieki i wychowania, co może zapobiec odseparowaniu dzieci od rodziców.
 • planuje się również zapewnić opiekę nad dziećmi podczas świadczenia usług dla rodziców wraz z wyposażeniem miejsca, w którym sprawowana będzie opieka nad dziećmi w kompleks/zestaw sportowy dla dzieci wraz z basenem z piłkami.


2. Rodziny bądź osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej - 100 osób, które zamierzają podnieść swoje kompetencje wychowawcze wobec powierzonych im dzieci, chcą zapobiegać wypaleniu zawodowemu oraz podnieść umiejętności radzenia sobie z problemami wynikającymi z faz rozwoju dziecka, jak również pełnić funkcję zawodowej rodziny zastępczej. Jeśli w projekcie jest mowa o rodzinach zastępczych to rozumie się również prowadzących rodzinne domy dziecka. 

3. Kandydaci na rodziny zastępcze - 20 osób, osoby pozyskane ze środowiska chcące zostać rodziną zastępczą.

Ad. 2 i 3. Zaplanowane działania wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej: W realizację zadań na rzecz wsparcia i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej zaangażowanych będzie 3 koordynatorów pieczy zastępczej. Działaniami planuje się objąć m.in. 120 osób. Zaplanowane działania:

 • poradnictwo specjalistyczne: lekarz seksuolog, lekarz rehabilitant, psychiatra,
 • terapia: indywidualna, systemowa, pedagogiczna z diagnozą problemów szkolnych, mediacje,
 • trening interpersonalny dla 3 koordynatorów pieczy zastępczej i 2 rodzin zastępczych zawodowych,
 • szkolenia: "Szkoła dla rodziców cz.1, cz.2, cz.3",
 • pakiet 5 szkoleń dotyczących radzenia sobie z trudnościami w opiece i wychowaniu dzieci,
 • szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych,
 • szkolenie dla kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze.
 • warsztaty wyjazdowe dla opiekunów zastępczych i dzieci podnoszące umiejętności spędzania czasu wolnego i zabawy z dziećmi z wykorzystaniem pedagogiki zabawy – Klanza: wyjazdowy charakter warsztatów to możliwość obserwacji w jaki sposób poszerzona wiedza i umiejętności przekładają się na codzienne czynności. W ramach wyjazdu planowany jest czas na spędzenie czasu rodzin z dziećmi i w warunkach pseudosuperwizyjnych, przetrenowanie nowych treści, co nie było by możliwe w warunkach stacjonarnych. W przypadku rodzin zastępczych nabycie umiejętności przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług oraz utrzymanie miejsc świadczenia usług lub nawet ich zwiększenia.
 • wyjazdowy warsztat dla opiekunów zastępczych zapobiegający wypaleniu zawodowemu,
 • grupa wsparcia edukacyjnego dla opiekunów zastępczych,
 • zapewnienie opieki nad dziećmi podczas świadczenia usług dla rodziców, wyposażenie miejsca, w którym sprawowana będzie opieka nad dziećmi.Środki przeznaczone na realizację projektu na lata 2018 – 2020 wynoszą 1.919.224,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 1.631.340,74 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 153.537,95 zł

Planowane efekty: 
W ramach projektu zapewnia się spełnienie minimalnego poziomu wskaźnika rezultatu "Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu"określonego na poziomie 96 osób, do których wlicza się:

 • Istniejące rodziny bądź osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej – 30 osób,
 • Miejsca w zawodowych rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka – 30 miejsc,
 • Kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe – 8 rodzin,
 • Kandydaci na rodziny zawodowe - 25 miejsc,
 • Osoby świadczące usługi społeczne na rzecz uczestników projektu - 3 koordynatorów pieczy zastępczej.Wskaźnik kluczowy:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 
Wartość docelowa - Kobiety 95 
Wartość docelowa - Mężczyźni 55 
Ogółem wartość docelowa 150

 

Autor: Magdalena Ceglarek