Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne

1. Kto może złożyć wniosek - wymagania:

 • Posiadanie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

Spełnianie kryterium dochodowego: przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia tych kwot, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony.

 • Posiadanie wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny

Kto ma pierwszeństwo

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat oraz w wieku do 24 lat, o ile uczą się i nie pracują (bez względu na stopień niepełnosprawności).

Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych.

Przyznanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach dofinansowania uzależnione jest od oceny wniosku dokonanej w oparciu o ocenę sytuacji społecznej osoby niepełnosprawnej i jej potrzeb w zakresie rozwijania umiejętności społecznych.

2. Przedmiot dofinansowania:

Czym jest turnus rehabilitacyjny

Turnusy rehabilitacyjne to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Ich celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, m.in. przez nawiązywanie i poszerzanie kontaktów społecznych, rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Turnusy rehabilitacyjne mobilizują do kontaktów z otoczeniem i do samodzielnego funkcjonowania, pobudzają rozwój osobisty Dlatego właśnie turnusy są jedną z podstawowych aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Turnusy rehabilitacyjne odbywają się w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników o podobnych potrzebach w zakresie rehabilitacji ze względu na rodzaj niepełnosprawności. Trwają co najmniej 14 dni. Każda grupa turnusowa ma opracowany program rehabilitacji odpowiedni do schorzeń uczestników, realizowany przy udziale kadry specjalistów. Turnus może być zorganizowany w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.

 

W odróżnieniu od pobytów sanatoryjnych NFZ, które koncentrują się na rehabilitacji leczniczej osób indywidualnych, na turnusach znaczącą wagę przykłada się do aktywności społecznej i zorganizowanych działań grupowych obok poprawy stanu zdrowia w ramach rehabilitacji leczniczej.

Dofinansowanie pobytu opiekuna

Dofinansowanie pobytu opiekuna przysługuje osobie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osobie niepełnosprawnej do 16 lat. Warunkiem otrzymania dofinansowania udziału opiekuna jest uzasadnienie konieczności jego pobytu we wniosku od lekarza. Opiekun musi mieć ukończone 18 lat (w przypadku członków najbliższej rodziny mieszkających wspólnie z Osobą Niepełnosprawną – 16 lat). Opiekun nie może być osobą niepełnosprawną wymagającą opieki tj. legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

4. Termin składania wniosków:

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania przyznawane są do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na to zadanie w drodze uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego.

5. Maksymalna kwota dofinansowania:

Wysokość dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności; osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia; osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;

 • 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

 • 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności;

 • 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;

 • 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności

 

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

 

Dofinansowanie:

 • przekazywane jest bezpośrednio na rachunek bankowy organizatora turnusu,

 • nie może być wyższe od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej lub pobytu jej opiekuna,

 • przysługuje tylko na ośrodek i organizatora posiadającego wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę.

Procedura

Wniosek o dofinansowanie pobytu na turnusie należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania. Dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego będzie to PCPR Tarnowskie Góry mieszczące się w Tarnowskich Górach przy ulicy Sienkiewicza 16.

PCPR rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów. W związku jednak z art. 35 a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych informacja o przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania przekazywana jest w efekcie rozpatrzenia wniosku po otrzymaniu przez Powiat Tarnogórski środków finansowych PFRON na dany rok kalendarzowy i określeniu przez Radę Powiatu w Tarnowskich Górach w formie uchwały zadań, na które przeznacza środki PFRON. Osoba Niepełnosprawna w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania (nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu) informuje PCPR o wyborze organizatora i ośrodka.

W przypadku, gdy wybrany turnus nie spełnia wymaganych od organizatorów warunków, PCPR w terminie 7 dni zawiadamia Osobę Niepełnosprawną o konieczności zmiany ośrodka lub organizatora. Brak zmiany powoduje nieprzekazanie przyznanego dofinansowania.

Zadania organizatora turnusów

Organizator turnusu musi posiadać uprawnienia nadane przez wojewodę i umieszczony jest w centralnej bazie organizatorów. Jego zadaniem jest zorganizowanie grup uczestników wymagających podobnej rehabilitacji, opracowanie i realizacja programu turnusu, dostosowanego do potrzeb uczestników, które zależą od rodzaju niepełnosprawności. Zapewnia on wykwalifikowaną kadrę rehabilitantów, psychologów, terapeutów - zależnie od przewidzianych programem działań. Zobowiązany jest do przesłania do właściwego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informacji o przebiegu turnusu w terminie 21 dni od jego zakończenia odrębnie dla każdego uczestnika korzystającego z dofinansowania PFRON.

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych posiadających wpisy do rejestrów wojewodów dostępne są pod adresem: empatia.mpips.gov.pl

6. Wymagane załączniki:

 • kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego)

 • wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573),

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.).