Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - Likwidacja Barier Architektonicznych, w Komunikowaniu się i Technicznych

Likwidacja Barier Architektonicznych, w Komunikowaniu się i Technicznych

1. Kto może złożyć wniosek - wymagania:

 • Posiadanie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926), ze środków Funduszu może być dofinansowana likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

  Realizacja powyższych zadań ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

 • O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się.

 • O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

  Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

  Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

  Ponadto dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

   

2. Przedmiot dofinansowania:

Bariery architektoniczne – to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Bariery techniczne - to przeszkody wynikające z braku zastosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie;

Bariery w komunikowaniu się - to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

 

3. Termin składania wniosków:

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania przyznawane są do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na to zadanie w drodze uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego.

4. Maksymalna kwota dofinansowania:

Dofinansowanie do likwidacji barier wynosi do 95% ich kosztu, nie więcej jednak niż wysokość piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

5. Procedura

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania. Dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego będzie to PCPR Tarnowskie Góry mieszczące się w Tarnowskich Górach przy ulicy Sienkiewicza 16.

PCPR rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów. W związku jednak z art. 35 a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych informacja o przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania przekazywana jest w efekcie rozpatrzenia wniosku po otrzymaniu przez Powiat Tarnogórski środków finansowych PFRON na dany rok kalendarzowy i określeniu przez Radę Powiatu Tarnogórskiego w formie uchwały zadań, na które przeznacza środki PFRON.

6. Wymagane załączniki:

 • kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego)

 • dokument potwierdzający przewidywany koszt realizowanego zadania (np. faktura pro-forma, oferta cenowa, kosztorys)

 • zaświadczenie lekarskie

 • Zgoda właściciela budynku lub lokalu (dotyczy likwidacji barier architektonicznych)

 • Projekty/rysunki inwentaryzacyjne pomieszczeń, w których nastąpi likwidacja barier architektonicznych (dotyczy likwidacji barier architektonicznych)

 • Pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowlane – w koniecznych przypadkach (dotyczy likwidacji barier architektonicznych)

7. Podstawa prawna: