Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - Sprzęt Rehabilitacyjny

Sprzęt Rehabilitacyjny

1. Kto może złożyć wniosek - wymagania:

 • Posiadanie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 • Spełnienie kryterium dochodowego: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

   

  - 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

  - 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

   

 • Zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

  Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

  Ponadto dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

2. Przedmiot dofinansowania:

Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania.

Sprzęt rehabilitacyjny to urządzenia i sprzęty zalecone przez lekarza, niezbędne do rehabilitacji w warunkach domowych, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym NFZ. Sprzęt rehabilitacyjny traktowany jest w przepisach odmiennie niż wyroby medyczne - nie ma określonego katalogu sprzętów rehabilitacyjnych.

3. Termin składania wniosków:

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania przyznawane są do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na to zadanie w drodze uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego.

4. Maksymalna kwota dofinansowania:

Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80% jego kosztu, nie więcej jednak niż wysokość pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Udział własny Wnioskodawcy: minimum 20% kosztu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

5. Procedura

Wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania. Dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego będzie to PCPR Tarnowskie Góry mieszczące się w Tarnowskich Górach przy ulicy Sienkiewicza 16.

PCPR rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów. W związku jednak z art. 35 a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych informacja o przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania przekazywana jest w efekcie rozpatrzenia wniosku po otrzymaniu przez Powiat Tarnogórski środków finansowych PFRON na dany rok kalendarzowy i określeniu przez Radę Powiatu Tarnogórskiego w formie uchwały zadań, na które przeznacza środki PFRON.

6. Wymagane załączniki:

 • kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego)

 • dokument potwierdzający przewidywany koszt zakupu sprzętu (np. oferta cenowa)

 • zaświadczenie od lekarza wskazujące zasadność korzystania z określonego sprzętu do rehabilitacji w warunkach domowych

7. Podstawa prawna: