Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - Aktualności

Aktualności

Artykuły

 • Aktualności projektu "Teraz MY" - listopad-grudzień 2020

  Działania na rzecz usamodzielniających się wychowanków opuszczających piecze zastępczą

  W okresie sprawozdawczym w projekcie kontynuuje udział 10 usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą. Usamodzielniający się wychowankowie są objęci aktywizacją zawodową:

  - uczestnik i uczestniczka kontynuują staże zawodowe,

  - 2 uczestników w grudniu podeszło do egzaminu UDT na wózek widłowy

  - 1 uczestniczka w grudniu zdawała egzamin po kursie dietetyka podstawowy w formie e-lerningu- oczekuje na wyniki egzaminu,

  Niestety z uwagi na obostrzenia związane z COVID - 19 zostały odwołane wyjazdowe warsztaty kulinarne.

  Usamodzielniani wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą są na bieżąco objęci wsparciem koordynatora usamodzielnienia w zakresie wsparcia w poszukiwaniu mieszkania, kontynuacji nauki, rozwiązywania bieżących problemów, doradztwa.

   

  Działania na rzecz  dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

  W okresie sprawozdawczym 17 dzieci, realizowało przyznane formy wsparcia:

  - terapię Biofeedback – kontynuowało 7 dzieci, w tym w listopadzie 1 uczestnik zakończył udział we wsparciu, w grudniu 2 uczestników zakończyło udział we wsparciu; 4 uczestników będzie kontynuować terapię

  - terapię metodą Tomatisa cykl II – 1 dziecko zrealizowało terapię w grudniu;

  - indywidualne zajęcia na basenie – 3 uczestników wraz z opiekunem będą kontynuować zajęcia po otwarciu obiektu, który jest zamknięty w związku z obostrzeniami sanitarnymi związanymi z COVID-19

  - zakończono terapię logopedyczną dla 6 dzieci,

  - zajęcia rehabilitacyjne – zakończyło udział w zajęciach 3 dzieci,

  - zakończono terapię pedagogiczną dla 5 dzieci,

  - zakończono psychoterapię dla 2 uczestniczek,

  - zakończono zajęcia ogólnorozwojowe, wspierające dla małych dzieci z uwzględnieniem elementów terapii metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne przyznane dla 1 dziecku.

  W okresie sprawozdawczym pomocy i wsparcia uczestnikom/czkom projektu udziela koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

  Na podstawie otrzymanych od specjalistów opinii końcowych dotyczących efektów udzielonego wsparcia i wskazań do dalszej pracy z dziećmi pod kątem ich zaburzeń i problemów, koordynator usamodzielnienia opracowała we współpracy z opiekunami zastępczymi propozycje udziału w kolejnych terapiach czy zajęciach, które będą realizowane w kolejnych miesiącach.

   

  Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

  W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 spotkań grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Niestety z uwagi na obostrzenia COVID - 19 nie odbywały się spotkania integracyjne w środowisku.

  W całym okresie sprawozdawczym z uwagi na zmniejszenie aktywności uczestników z niepełnosprawnościami nie udzielane było wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej, jednak jest on nadal w gotowości do świadczenia usługi.

  Jedna uczestniczka kontynuuje 12 miesięczny staż zawodowy.

  W ramach aktywizacji zawodowej 8 osób zostało skierowanych do odbycia kursu komputerowego, obecnie oczekują na wydanie certyfikatu po odbytym egzaminie.

  W ramach projektu udzielono osobom z niepełnosprawnościami 28 godzin indywidualnego wsparcia psychologicznego.

  Uczestnicy projektu „Teraz My” są w stałym kontakcie z doradcą ds. osób niepełnosprawnych, który udziela im pomocy i wsparcia w trakcie działań projektowych.

   

  Działania na rzecz uczestników/czek WTZ

  W okresie sprawozdawczym 9 uczestników wtz bierze udział w projekcie. Zostali oni objęci aktywizacją zawodową.

  2 uczestniczki i 1 uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach projektu objęci są aktywizacją zawodową w postaci 3 miesięcznego stażu.

  Dla jednego uczestnika WTZplanuje się aktywizację społeczną w postaci kursu języka migowego w celu usprawnienia jego komunikacji z otoczeniem.

  Czytaj Więcej o: Aktualności projektu "Teraz MY" - listopad-grudzień 2020
 • Aktualności projektu "Teraz MY" - sierpień-październik 2020

  Działania na rzecz osób niepełnosprawnościami

  Uczestnicy projektu „Teraz My” są w stałym kontakcie z doradcą ds. osób niepełnosprawnych, który udziela im pomocy i wsparcia w trakcie działań projektowych.

  W okresie od sierpnia do października odbyło się osiem spotkań grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych, część spotkań obywała się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach spotkań grupy wsparcia zorganizowano również zajęcia o charakterze kulturalnym i integracyjnym: wyjście do Zamku w Starych Tarnowicach oraz zwiedzanie Makiety Kolejowej SEMAFOR na Dworcu PKP w Tarnowskich Górach. W całym okresie sprawozdawczym udzielane było wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej, wspierającego uczestników w dotarciu na miejsca realizowanego wsparcia w ramach projektu, jak i w codziennych aktywnościach.

  Jedna uczestniczka kontynuuje staż zawodowy. W ramach aktywizacji zawodowej 8 osób zostało skierowanych do odbycia kursu komputerowego, jednak z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z pandemią Covid-19 kurs został zawieszony. W sierpniu w ramach projektu 15 uczestników z środowiska zostało objętych wsparciem w postaci life coachingu w postaci indywidualnych spotkań w wymiarze 6 godzin na uczestnika/czkę projektu.

  W sierpniu 11 uczestników oraz 5 opiekunów wzięło udział w 5 dniowych warsztatach wyjazdowych z zakresu aktywizacji społecznej i zdrowotnej z nauką niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

  We wrześniu 11 uczestników i 5 opiekunów wzięło udział w 2 dniowych warsztatach wyjazdowych z zakresu nabywania kompetencji społecznych.

  W październiku 12 uczestników oraz 5 opiekunów wzięło udział w 2 dniowych warsztatach z treningu samodzielności.

   

  Działania rzecz uczestników/czek WTZ:

  W okresie sprawozdawczym 9 uczestników WTZ bierze udział w projekcie. Zostali oni objęci aktywizacją zawodową w postaci warsztatów z trenerem pracy, które odbyły się na terenie WTZ.

  2 uczestniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach projektu objęte aktywizacją zawodową są obecnie na stażu. Jeden uczestnik jest w trakcie badań lekarskich, w tym sanepidowskich związanych ze planowanym stażem.

   

  Działania na rzecz dzieci w pieczy zastępczej:

  W okresie sprawozdawczym 18 dzieci (1 dziecko w sierpniu przerwało udział we wsparciu i zakończyło udział w projekcie), realizowało przyznane formy wsparcia:

  - terapię Biofeedback – kontynuowało 8 dzieci, w październiku 1 uczestnik zakończył udział we wsparciu;

  - terapię zaburzeń przetwarzania sensorycznego SI – udział w terapii zrealizowało i zakończyło w październiku 5 dzieci;

  - terapię logopedyczną – zrealizowało i zakończyło udział we wsparciu 6 dzieci;

  - zajęcia rehabilitacyjne – realizuje 3 dzieci;

  - terapię pedagogiczną – zrealizowało 5 dzieci;

  - psychoterapię - 2 uczestniczki realizowały zaplanowane wsparcie, 1 zakończyła udział w terapii;

  -terapię metodą Tomatisa – 6 dzieci zrealizowało terapię i zakończyło udział we wsparciu;

  - zajęcia ogólnorozwojowe, wspierające dla małych dzieci z uwzględnieniem elementów terapii metodą ruchu rozwijającego

  1. Sherborne – przyznane 1 dziecku, które zrealizowało i zakończyło udział we wparciu;

  - indywidualne zajęcia na basenie – kontynuuje, w miarę dostępności, 3 uczestników wraz z opiekunem,

  - zorganizowano i przeprowadzono letnie warsztaty terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i FASD i ich opiekunów – 4 dniowe wyjazdowe warsztaty odbyły się w sierpniu; udział wzięło 7 dzieci wraz z opiekunami, gdzie przeprowadzono diagnozy dzieci pod kątem występowania zaburzeń ze spektrum FASD i wstępną diagnozę zaburzeń rozwojowych, zajęcia terapeutyczne dla dzieci oraz zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców.

  W okresie sprawozdawczym pomocy i wsparcia uczestnikom/czkom projektu udziela koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

   

  Działania na rzecz usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą:

  W okresie sprawozdawczym w projekcie kontynuuje udział 10 usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą.

  Usamodzielniający się wychowankowie są objęci aktywizacją zawodową:

  3 uczestników rozpoczęło staże zawodowe, jednak 1 uczestniczka zrezygnowała ze stażu i udziału w projekcie z uwagi na podjęcie pracy, pozostała 2 kontynuuje staż.

  2 uczestników zrezygnowało z udziału w projekcie - 1 uczestnik podjął zatrudnienie, 1 uczestniczka nabyła kwalifikacje

  Usamodzielniani wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą są na bieżąco objęci wsparciem koordynatora Usamodzielnienia.

   

  Czytaj Więcej o: Aktualności projektu "Teraz MY" - sierpień-październik 2020
 • Aktualności projektu "Teraz MY" - lipiec 2020

  Działania na rzecz usamodzielniających się wychowanków

  Na bieżąco udzielane jest wsparcie usamodzielniającym się wychowankom przez koordynatora usamodzielnienia, który pozostaje w stałym kontakcie z opiekunami młodzieży, jak również współpracuje z zespołem ds. pieczy zastępczej w zakresie realizacji procesu usamodzielnienia poszczególnych wychowanków. W okresie epidemii koordynator usamodzielnienia w miarę możliwości służył pomocą i wsparciem młodzieży objętej projektem, pozostając z nimi w kontakcie telefonicznym i mailowym. W okresie sprawozdawczym 13 usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą uczestniczy w projekcie. Jedna uczestniczka zakończyła udział w projekcie z uwagi na podjęcie pracy. Jedna z uczestniczek realizuje kursy zawodowy - kurs dietetyki podstawowy. 3 wychowanków oczekuje na egzamin na operatora wózka widłowego, 2 uczestniczki kontynuują kurs prawa jazdy kat B. Zostały pojęte działania na rzecz organizacji staży zawodowych dla młodzieży. Jeden uczestnik już go rozpoczął.

  Działania na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

  Za wsparcie udzielane dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej odpowiedzialny jest koordynator pieczy zastępczej. Wszystkie dzieci objęte projektem zostały odbyły diagnostykę psychologiczną i pediatryczną, podczas której dokonano oceny stanu zdrowia oraz rożnych obszarów funkcjonowania psycho - społecznego tych dzieci, przeprowadzono wywiady z opiekunami, zapoznano się z dotychczasowym leczeniem dzieci. Na tej podstawie ustalono adekwatne do zdiagnozowanych deficytów i potrzeb dziecka formy wsparcia, W trakcie realizacji projektu 2 dzieci zostało umieszczonych w innej rodzinie poza powiatem tarnogórskim. Na ich miejsce przyjęto do projektu 2 innych dzieci z listy rezerwowej. W okresie sprawozdawczym 19 dzieci, w tym 7 chłopców – 2 z niepełnosprawnością, 12 dziewczynek – 5 z niepełnosprawnością, dzieci przebywające w różnych formach pieczy zastępczej uczestniczą w następujących formach

  wsparcia:

  - terapia Biofeedback – 8 dzieci,

  - terapia SI – 6 dzieci,

  - psychoterapia – 2 dzieci,

  - terapia pedagogiczna – 5 dzieci,

  - terapia logopedyczna – 7 dzieci,

  - terapia metodą Tomatisa – 6 dzieci,

  - terapia metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne – 1 dziecko,

  - indywidualne zajęcia na basenie – 3 dzieci.

  Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

  15 osób kontynuuje udział w projekcie. Jedna uczestniczka zrezygnowała z uwagi na podjęcie pracy. Przyjęto na jej miejsce inną uczestniczkę z listy rezerwowej.

  Wsparcia osobom niepełnosprawnym w projekcie udziela doradca ds. osób niepełnosprawnych – w okresie epidemii jest to kontakt przede wszystkim telefoniczny.

  W trakcie indywidualnych spotkań niepełnosprawnych uczestników/czek projektu „Teraz MY” z doradcą ds. osób niepełnosprawnych określono działania przewidziane do realizacji w projekcie, na podstawie opracowanej ścieżki reintegracji społeczno - zawodowej uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, wsparciem psychologicznym.

  Uczestniczy - 15 osób - rozpoczęli indywidualne spotkania w ramach coachingu. Odbyły się warsztaty wyjazdowe 3 - dniowe z rozwoju osobistego, zarządzania energią własną oraz kształtowania postaw pro -zdrowotnych, w których uczestniczyło 10 osób z niepełnosprawnościami oraz ich 5 opiekunów.

  Odbyły się warsztaty z doradcą zawodowym dla 7 osób objętych aktywizacją zawodową, opracowano IPD dla tych osób. Z uwagi na długotrwałe zwolnienie lekarskie uniemożliwiające realizację przez uczestniczkę programu stażu a tym samym osiągnięcia założonych programem stażu celu edukacyjno - zawodowego, przerwano realizację stażu. Uczestniczka zakończyła udział w projekcie.

  Jedna uczestniczka kontynuuje staż. Jedna uczestniczka zakończyła udział w projekcie w związku z podjęciem zatrudnienia.

   

  Działania na rzecz uczestników/czek z WTZ

  Wsparcia osobom niepełnosprawnym w projekcie udziela doradca ds. osób niepełnosprawnych - okresie epidemii jest to kontakt głównie telefoniczny.

  Uczestnicy są objęci działaniami aktywizacji zawodowej w postaci indywidualnego doradztwa zawodowego oraz warsztatami z trenerem pracy. W okresie sprawozdawczym z uwagi za obostrzenia związane z pandemią COVID -19 w warsztacie terapii zajęciowej nie odbywały się zajęcia dla uczestników. Odbyło się indywidualne doradztwo zawodowe w miejscu zamieszkania osób objętych projektem. Obecnie trwa opracowywanie IPD dla tych osób i wytypowanie 4 osób do odbycia staży zawodowych 3 - miesięcznych.

  Czytaj Więcej o: Aktualności projektu "Teraz MY" - lipiec 2020
 • Aktualności projektu "Teraz MY" - marzec - czerwiec 2020

  W okresie sprawozdawczym osoby niepełnosprawne objęte były następującym wsparciem:

  Uczestnicy projektu „Teraz My” są w stałym kontakcie z doradcą ds. osób niepełnosprawnych.

  - w marcu odbyło się jedno spotkanie grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych, rozpoczęło się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie następnie zostało zorganizowane wspólne wyjście do pobliskiej pizzerii „Mama Mia”. W Spotkaniu uczestniczyło 7 osób.

  - w marcu udzielane było wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej, wspierającego uczestników w dotarciu na miejsca realizowanego wsparcia w ramach projektu, jak i w codziennych aktywnościach.

   - w okresie od połowy marca do czerwca Uczestnicy korzystali z wsparcia psychologicznego w formie kontaktu telefonicznego ze względu na panującą epidemie, pozostałe formy aktywizacji społecznej w formie spotkań grupy wsparcia zostały wstrzymane z powodu epidemii,

  - 2  uczestniczki projektu objęte aktywizacją zawodową odbywają obecnie staż zawodowy do sierpnia,

  - w okresie sprawozdawczym 1 uczestniczka projektu z niepełnosprawnościami ukończyła kurs „Specjalista do spraw kadr i płac”,

  - w okresie sprawozdawczym 7 uczestników z środowiska oraz 10 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach projektu zostali objęci aktywizacją zawodową. Uczestnicy realizują indywidualne doradztwo zawodowe.  

   

  Działania na rzecz dzieci w pieczy zastepczej:

  19 dzieci dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej - uczestników/czek projektu rozpoczęło realizację przyznanych form wsparcia:

  EEG Biofeedback -  dla poprawy koncentracji uwagi i uspokojenia systemu nerwowego.
  9 uczestników/czek projektu. Każde z dzieci ma do zrealizowania 30 sesji.

  Terapia SI – mająca na celu usprawnienie pracy zmysłów. 6 uczestników/czek projektu ma zaplanowanych
  do zrealizowania 25 sesji.

  Terapia logopedyczna – z uwagi na korekcję wad wymowy i doskonalenie zdolności komunikacyjnych.
  7 dzieci realizuje terapię logopedyczną w wymiarze 25 zajęć.

  Psychoterapia – ukierunkowana na wsparcie w pokonywaniu trudności wieku dojrzewania.  2 uczestniczki mają do zaplanowane po 25 sesji.

  Terapia pedagogiczna – w celu wyrównanie deficytów poznawczych i pokonywania trudności szkolnych.
  5 uczestników/czek będzie realizowało po  25 zajęć.

  Zajęcia rehabilitacyjne – z uwagi na poprawę sprawności i przeciwdziałanie pogłębianiu się wad już istniejących. 3 dzieci mają przyznane po 30 zajęć.

  Zajęcia ogólnorozwojowe, wspierające dla małych dzieci z uwzględnieniem elementów terapii metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne – mające na celu poprawę ogólnego psychoruchowego rozwoju dziecka poprzez wzrost świadomości swojego ciała.  1 dziecko ma zaplanowane 25 zajęć.

  Terapia metodą Tomatisa – dla poprawy zdolności poznawczych i emocjonalnych. 6  uczestników/czek projektu będzie realizowało po 30 sesji.

   

  Działania na rzecz usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą:

  Bieżącego wsparcia i pomocy usamodzielnianym wychowankom udziela koordynator usamodzielnienia,
  który pozostaje w stałym kontakcie z opiekunami i młodzieżą.
  5 uczestników/czek projektu oczekuje na rozpoczęcie  stażów zawodowych, po zrealizowanych kursach/szkoleniach.
  4 uczestników po zakończonym kursie  oczekuje na egzamin dający uprawnienia operator wózka widłowego.
  1 uczestniczka będzie realizowała szkolenie on-line z zakresu dietetyki.

  Czytaj Więcej o: Aktualności projektu "Teraz MY" - marzec - czerwiec 2020
 • Aktualności projektu "Teraz MY" - grudzień 2019 - styczeń 2020

  W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w projekcie zakwalifikowano 19 dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej oraz 25 osób niepełnosprawnych, w tym 10 uczestników/czek Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Salezjańskim Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tarnowskich Górach.

  Wobec uczestników/czek projektu zastosowane zostaną instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym.

  Za wsparcie udzielane dzieciom w pieczy zastępczej odpowiedzialny jest koordynator pieczy zastępczej. Uczestnicy i uczestniczki projektu – dzieci w pieczy zastępczej uczestniczyli wraz ze swoimi opiekunami w spotkaniach z koordynatorem pieczy zastępczej, podczas których zapoznano się z działaniami zaplanowanymi do realizacji w projekcie, uzupełniono niezbędną dokumentację projektową oraz określono predyspozycje i potrzeby uczestników/czek, co stanowiło podstawę do opracowania ścieżek reintegracji.

  Wszystkie dzieci objęte projektem zostały skierowane do diagnostyki psychologicznej podczas której dzieciom i ich opiekunom udzielono porady i skierowano do odpowiednich form wsparcia.

  Wsparcia osobom niepełnosprawnym w projekcie udziela doradca ds. osób niepełnosprawnych. W trakcie spotkań niepełnosprawnych uczestników/czek projektu „Teraz MY” z doradcą ds. osób niepełnosprawnych określono działania przewidziane do realizacji w projekcie, uzupełniono niezbędną dokumentację projektową oraz dokonano analizy predyspozycji i diagnozy potrzeb, co stanowiło podstawę do opracowania ścieżki reintegracji społeczno - zawodowej.

  Na bieżąco uczestnikom/czkom udzielano wsparcie doradcy ds. osób niepełnosprawnych.

  27 grudnia 11 niepełnosprawnych uczestników/czek zakończyła udział w projekcie. Pozostałe 4 osoby kontynuują ze względu na aktywizację zawodową.

  27 grudnia 11 uczestników/czek WTZ zakończyła udział w projekcie. Pozostałe 4 osoby kontynuuje udział, ze względu na aktywizację zawodową.

  Grupa wsparcia

  W grudniu odbyły się 3 spotkania grupy wsparcia. Podczas pierwszego o charakterze stacjonarnym podtrzymywano tradycję Mikołajek – uczestnicy/czki obdarowywali się nawzajem prezentami. Podczas kolejnego spotkania uczestnicy/czki uczestniczyli w projekcji filmu „Czarownica II”. Na ostatnim spotkaniu odbyło się uroczyste zakończenie projektu w formie wigilii przygotowanej przez uczestników oraz wspólnego kolędowania.   Łączny wymiar godzinowy spotkań w grudniu to 11 godzin.

  Indywidualne wsparcie psychologiczne

  W grudniu odbyły się dwie indywidualne konsultacje psychologiczne w wymiarze  5 godzin.

   

  Czytaj Więcej o: Aktualności projektu "Teraz MY" - grudzień 2019 - styczeń 2020